Home : The Tal Y Cafn
TEL: 01492 650016 | EMAIL: INFO@TALYCAFN.COM

Dewch i fwynhau ein

Bwyd ffres a chwrw go iawn

Grunge Grunge

Safle wedi’i leoli mewn man prydferth o Ogledd Cymru

Tal y cafn

Croeso i fwyty Tal-y-cafn, sef yr hen dafarn coetsys a drawsnewidiwyd i fod yn Bistro cyfoes. Mae’r fwydlen yn cynnwys eitemau o gynnyrch blasus traddodiadol lleol a dewis o winoedd, gwirodydd a chwrw a ddewiswyd gyda gofal. Cewch fwynhau’r amgylchedd arbennig a chroeso cynnes eich gwestywr, Terry Jones yn yr hen dafarn 200 mlwydd oed sydd wedi ei leoli mewn un o fannau prydferthaf Ddyffryn Conwy. Nid nepell o Fetws y coed, Llandudno, Conwy ag arfordir Gogledd Cymru mae Tal y cafn yn eistedd mewn un o fannau godidocaf i ymweld â hwy yng Ngogledd Cymru. Os ydych am ymweld â Pharc Cenedlaethol Eryri, cael antur danddaearol yn Go Below, hedfan trwy’r awyr yn Zip World neu syrffio ar Ewyn Eryri – mae Tal-y-cafn yn lle gwych i chi cael aros i ymlacio a mwynhau ein bwydydd a’n diodydd.

Grunge Grunge

Bwyd blasus o’r cynnyrch gorau

Bwyd a Diod

Daw cynnyrch ein bwyty o fewn dalgylch o 30 milltir o Dal-y-cafn – yn cael ei ddewis yn bersonol gan ein Cogydd. Cewch ddewis o fwydlen y bar neu’r a la carte – y ddau wedi cael ei hysbrydoli gan y briodas hyfryd, naturiol o ansawdd a blas yr ardal leol. Cewch fwynhau’r bwyd blasus sy'n cael ei saernïo’n gelfydd â llaw a’r dewis o ddiodydd o gwrw, gwinoedd neu wirodydd a gyflenwir yn lleol.

Mae gennym amrywiaeth o gwrw o’r gasgen o fragdai- meicro lleol, gwirodydd a gwinoedd a ddewiswyd yn ofalus gan arbenigwyr lleol yn ogystal ag ystod eang o ddewisiadau eraill.

Grunge Grunge

Dewch i mewn i fwynhau diod mewn awyrgylch cynnes a chyfeillgar

Llety

Yn nhraddodiad hen dafarndai coetsys, mae Tal-y-cafn yn cynnig dwy ystafell en-suite cyfoes, y ddwy ohonynt yn gysurus ag i safon uchel iawn gyda chwirciau gwledig a diwylliannol.

I gadw eich lle ym mis Hydref, cysylltwch â ni rŵan.

E-bost: accommodation@talycafn.com
Grunge Grunge

Daw ein bwyd gan gyflenwyr lleol

Ein cyflenwyr

POPTY TAN LAN 

Bara

Lleolir Popty Tan Lan yn Llanrwst ac mae ganddynt siopau yn nhref lan y môr Llandrillo yn Rhos ac yng Nghonwy a byddant yn cyflenwi eitemau pob ffres yn unol â rysáit ein cogydd gweinyddol. Mae busnes Tan Lan yn cael ei redeg gan brif bobydd Dean Geldart a enillodd nifer o wobrwyon, a’i angerdd ef am bobi bu’n gyfrifol am dyfiant y cwmni enwog lleol hwn.

BWYD MÔR MERMAID 

Bwyd Môr 

Busnes teuluol yw Bwyd Môr Mermaid sydd wedi ei leoli yn nhref glan y môr Llandudno, llai na deg milltir o Dal-y-cafn. Am ddwy genhedlaeth bu Bwyd Môr Mermaid yn cyflenwi’r pysgod ffres a’r bwyd môr gorau ar gyfer gwestai, bwytai a chwsmeriaid preifat ledled Gogledd Cymru.

BRAGDY’R GOGARTH 

Cafodd y bragdy ei sefydlu yn 2005 ac fe’i lleolir yn yr adeilad diwydiannol hynaf yng nghanol y rhan o Landudno na chafodd ei ddifetha. Tref Victoriaidd lan y môr yw Llandudno sydd ar y ffin a Pharc Cenedlaethol Eryri. Enillodd y bragdy nifer o wobrwyon mawreddog yn cynnwys medalau aur ar lefel rhanbarthol a chenedlaethol.

MÔN AR LWY 

Hufen Ia

Bydd Môn ar Lwy, a leolir ar Ynys Môn gerllaw, yn cyflenwi amrediad helaeth o hufen ia a enillodd nifer o wobrau. Gydag angerdd am hufen ia perffaith, mae Môn ar Lwy hefyd yn credu yn cadw pethau’n lleol gyda’r llefrith yn dod o laethdy llai na dwy filltir o’u pencadlys ac fe ddaw’r ffrwythau o’r ardal leol hefyd (ac eithrio mangos a leimiau!)

M.HUGHES & SON

Ffrwythau a Llysiau

Mae M.Hughes & Son yn cyflenwi dewis eang o ffrwythau a llysiau o’r safon uchaf o’u pencadlys ym Mochdre sydd rhyw 10 munud o Dal-y-cafn

DISTYLLFA ERYRI 

Gwirodydd

Fe leolir y ddistyllfa newydd hon ychydig lathenni o Dal-y-cafn a byddant yn cyflenwi eu Jin Forager arbennig iawn i’r dafarn. Mae’r jin yma, sy’n cael ei saernïo’n gelfydd â llaw, yn cael ei gynhyrchu mewn sypiau o 100 o boteli unigol gyda rhifau, ac mae llawer o’r porthiant botanegol yn cael ei gasglu’n lleol – dyma’n wir beth yw ysbrydoliaeth Gymreig! Gan adael i natur arwain y ffordd, mae ethos Distyllfa Eryri yn syml – Cymerwch eich amser, peidiwch â thorri corneli, peidiwch â chyfaddawdu.

Grunge Grunge

Cynigion a Digwyddiadau

CYNIGION A DIGWYDDIADAU

Manteisiwch ar rai o’r cynigion gwych am fwydydd a diodydd o’r Tal-y-cafn ac edrychwch ar rai o’r digwyddiadau gallwch fod yn rhan ohonynt.

Ffeindiwch ni a Chysylltwch â ni

Bistro Tal y Cafn, Tal y Cafn, Dyffryn Conwy, Bae Colwyn, LL28 5RR

Tel: 01492 650016 E-bost: info@talycafn.com

Bwydlen y Bwyty:

Dydd Llun i ddydd Sadwrn – 12pm i 3pm / Nos Lun i nos Iau – 5.30pm i 9pm / Nos Wener/Sadwrn/Sul – 5pm i 9pm

Cinio dydd Sul o

12pm i 3pm pob Sul

Cadwch i fynnu efo’r Wybodaeth Ddiweddaraf

Grunge
Designed and developed by Worldspan Creative Worldspan Creative