TEL: 01492 650016 | EMAIL: INFO@TALYCAFN.COM |

CROESO i DAL-Y-CAFN YN NYFFRYN CONWY.

Mae Gwesty Tal-y-cafn wedi bod yn rhan o hanes Gogledd Cymru am dros 200 mlynedd. Cafodd ei enwi ar ôl y pentref bychan a leolir ger lan Afon Conwy ac un cyfieithiad o’r enw yw ‘man croesi’. Yn dyddio yn ôl i oes y Rhufeiniaid, defnyddiwyd Tal-y-cafn fel man i alluogi gwartheg i groesi’r afon am mai yma oedd y llecyn croesi’r afon hawsaf yn y Dyffryn. Yn ddiweddarach darparwyd system pwli gyda rafft pontŵn i groesi. Heddiw mae’r bont haearn ar gael.

Yn wreiddiol, tafarn coetsys y ffordd fawr oedd Tal-y-cafn i groesawu masnachwyr oedd yn teithio ar hyd un o ffyrdd mwyaf prysur Ogledd Cymru. Ar un adeg hon oedd un o briffyrdd pwysicaf Cymru gan gysylltu’r de a’r gogledd i gludo copr, llechi, cynnyrch amaethyddol a llawer mwy. Lleolir yr adeilad yn daclus yn nyffryn hardd Afon Conwy a ddynodwyd, yn hollol gywir, i fod yn ardal o harddwch naturiol. Ceir golygfeydd trawiadol o’r mynyddoedd ag Afon Conwy sy’n llifo trwy dirwedd y dyffryn, rhyw filltir o ffin Parc Cenedlaethol Eryri lle ceir y Wyddfa, sef mynydd uchaf Cymru. Yma hefyd ceir y wifren sip hiraf yn Ewrop a rhwydwaith eang o lwybrau cerdded a beicio. Ers iddo gael ei adeiladu yn y lle cyntaf, mae’r adeilad yn parhau i fod yn gyrchfan poblogaidd i ymwelwyr i Aberconwy a’r Dyffryn.

Bu ar gau am nifer o flynyddoedd cyn iddo gael ei brynu gan gwmni teuluol, Edwards Property Management UK, o lannau Mersi. Yna dechreuwyd ar y gwaith uchelgeisiol i ailddatblygu Tal-y-cafn i fod yn gyrchfan ffyniannus unwaith eto. Treuliodd y teulu Edwards llawer o flynyddoedd hapus yng Ngogledd Cymru lle cawsant eu croesawu gan y gymuned leol, a phan ddaeth y cyfle iddynt roi rhywbeth yn ôl, aed ati i droi Tal-y-cafn i fod yn adeilad i bawb cael ymfalchïo ynddo unwaith eto. Roedd 90% o’r gweithlu a fu’n gysylltiedig â’r ailddatblygiad yn fasnachwyr lleol.

Gofynnwyd i Castell Developments, y cwmni dylunio ac adeiladu y tu ôl i’r prosiect, creu cynnyrch terfynol oedd mor drawiadol â lleoliad y safle, tra ar yr un pryd, yn cadw ei hunaniaeth. Prif ganolbwynt yr adeilad wrth i chi gerdded trwy’r fynedfa yw’r lle tan ddwy ochr enfawr a ddyluniwyd yn bwrpasol ynghyd a’r arddangosfa gwydr trawiadol o’r seler gwinoedd. Er bod y bar yn fychan, mae’n destun siarad ynddo’i hun gyda’i arwyneb o gopr a ffontiau addurnedig wedi cael eu gosod o flaen talcen carreg draddodiadol - man perffaith i ymlacio a mwynhau glasiad bach. Mae ein rhestr diodydd yn cynnwys cwrw o’r gasgen a gyflenwyd gan nifer o fragdai-meicro lleol, rhestr o winoedd a ddewiswyd yn ofalus gan ein harbenigwyr, a gwirodydd mor lleol medrwch gerdded at y man lle maent yn cael eu costrelu - â llaw. Ymhle arall fedrwch chi ddarganfod peth mor lleol?

Nod Terry Jones, y Rheolwr a Richard Williams, y Cogydd Gweithredol, y ddau ohonynt yn ymfalchïo yn eu Cymreictod, yw cynnig y profiad o fwyta o’r safon uchaf gyda gwên o galon Dyffryn Conwy. Crëwyd ein bwydlenni gan Richard gan ddefnyddio’r cynnyrch gorau sydd ar gael o ddalgylch o 30 milltir i greu prydau blasus ag anghymhleth. Fe ysbrydolir bwydlen Richard gan y briodas naturiol o ansawdd a blas sydd i’w cael yn yr ardal leol, gan adleisio'r hyn a fwriadwyd yn y lle cyntaf o roi rhyw beth yn ôl i Ogledd Cymru trwy arddangos y cynnyrch a’r bobl gall yr ardal ei gynnig, sydd o safon ryngwladol.

Grunge
Designed and developed by Worldspan Creative Worldspan Creative